เปิดประปาดื่มได้เมืองพาน จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เปิดประปาดื่มได้เมืองพาน จ.เชียงราย


เปิดประปาดื่มได้เมืองพาน จ.เชียงราย

    วันนี้ (5 เมษายน 2550) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.เชียงราย จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาพาน เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 87 โดยประธานกรรมการ กปภ. (นายสุรอรรถ ทองนิรมล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

    นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการ กปภ. กล่าวว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นนโยบายสำคัญที่ กปภ.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุด กปภ.ได้ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.เชียงราย ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาพาน จนได้รับการรับรองจากกรมอนามัยแล้วว่าคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก

    ในการนี้ กปภ.จึงได้จัดให้มีพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาพาน เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 87 อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จ.เชียงราย โดยสำนักงานประปาพานได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน, บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลเว่น ในตลาดอำเภอพาน และบริเวณหน้าโรงเรียนพานพิทยาคม

    นายสุรอรรถ ทองนิรมล กล่าวด้วยว่า การบริโภคน้ำประปาดื่มได้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง ช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคมีโอกาสได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามแนวคิด "น้ำประปาต้องพอเพียง เลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็ง"

เลื่อนขึ้นข้างบน