รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
-----------------------------------         ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 สังกัดกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงานแล้ว เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2550 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการทดสอบการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2550  ณ ห้องประชุม 1223 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ตามรายชื่อที่แนบ
   

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2550

(นางสุรัตนา บุญเพียรผล)
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการคัดเลือก

เลื่อนขึ้นข้างบน