กปภ.ร่วมกรมทางหลวงบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมกรมทางหลวงบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชน


กปภ.ร่วมกรมทางหลวงบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชน

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจกน้ำฟรีตามโครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2550 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย

     นายชวลิต  สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า หน้าแล้งปีนี้ที่คาดว่าจะกินเวลายาวนานนั้น กปภ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตระหนักถึงความต่อเนื่องเพียงพอของน้ำสะอาดที่ลูกค้าของ กปภ.จะต้องได้รับตลอดหน้าแล้ง จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ฯลฯ โดยล่าสุดมีหน่วยบริการ 5 แห่ง คือ สำนักงานประปาวิเชียรบุรี หน่วยบริการหนองบัวโคกของสำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ หน่วยบริการบึงสามพันของสำนักงานประปาหนองไผ่ เขตจำหน่ายน้ำวังน้ำเขียวของสำนักงานประปาปักธงชัย และหน่วยบริการคลองลานของสำนักงานประปากำแพงเพชร ที่ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาเพื่อยืดเวลาให้ลูกค้ามีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งนี้ สำหรับประชาชนนอกพื้นที่บริการที่ไม่ใช่ลูกค้าของ กปภ.ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารนั้น ขณะนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ "น้ำสะอาด" แก่ผู้ประสบภัยแล้งแล้วรวม 25 ล้านลิตร

    ล่าสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นมา กปภ.ร่วมกับกรมทางหลวงจัดโครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง" โดย กปภ.จะให้การสนับสนุนน้ำประปาฟรีแก่รถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

     นายชวลิต  สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง" จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กปภ.เข้าไปมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่ง กปภ.มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างเต็มที่

เลื่อนขึ้นข้างบน