รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4
-----------------                            ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4 สังกัดสำนักงานประปาเขต 8 (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา และสำนักงานประปาเขต 10 (จังหวัดนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ (สาขาทางด้านสื่อสารมวลชน) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  (นับถึง ณ วันปิดรับสมัคร)
1.3  กรณีเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.4 ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดนครสวรรค์ หรือไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ใกล้เคียงได้
1.5 หากมีความสามารถในการเป็นพิธีกร การจัดกิจกรรม (Event) งานต่าง ๆ หรือมีใบประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
1.7 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
1.8 มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2.  อัตราเงินเดือน
2.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จะได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 9,290 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงานที่ปฏิบัติ จะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ตามระเบียบของ กปภ. แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น 10,390 บาท เว้นแต่พนักงาน กปภ. ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้วให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม  
2.2 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จะได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 11,260 บาท เว้นแต่พนักงาน กปภ. ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้วให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม  

3.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร และ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
3.1 Download ใบสมัครได้ทาง www.pwa.co.th และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
3.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาใบรับรองรายการคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ          
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป    
3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.7 สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) หรือหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะว่าได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
3.9 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกได้ ตาม 3.1 3.8 (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกตาม 3.9 ได้ที่ กองการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติในนาม "ผู้อำนวยการกองการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค" สั่งจ่าย ณ ปณ. หลักสี่ และจ่าหน้าซองถึง "ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค" เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 18 เมษายน 2550

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
        วันที่ 24 เมษายน 2550 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือทาง  www.pwa.co.th

5. วันและเวลาการสอบข้อเขียน
        วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

6. ลักษณะข้อสอบ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
       ภายใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือทาง www.pwa.co.th

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
        ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือทาง www.pwa.co.th โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศ และจะเรียกตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามลำดับที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในจำนวนที่เห็นสมควร

                           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร 0 2551 8907 , 0 2551 8910


ประกาศ  ณ  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายชวลิต สารันต์)
ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาคแบบฟอร์มใบสมัคร

เลื่อนขึ้นข้างบน