รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4

ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
-----------------         ตามที่ กปภ. ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ โดย กปภ. กำหนดการคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2550 นั้น
         
         บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบ

         ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำอุปกรณ์เครื่องเขียน และแฟ้มผลงานเพื่อประกอบการคัดเลือกมาพร้อมด้วย


ประกาศ  ณ  วันที่ 23   มีนาคม  พ.ศ. 2550

(นางกิตติวไล  บัววัฒนา)
หัวหน้างาน 8 งานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


เลื่อนขึ้นข้างบน