หน่วยบริการคลองลาน ป.กำแพงเพชร จ่ายน้ำวันละ 5 ชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หน่วยบริการคลองลาน ป.กำแพงเพชร จ่ายน้ำวันละ 5 ชั่วโมง


หน่วยบริการคลองลาน ป.กำแพงเพชร จ่ายน้ำวันละ 5 ชั่วโมง

    สำนักงานประปากำแพงเพชร ประสบปัญหาน้ำในคลองน้ำไหลที่อำเภอคลองลานซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีปริมาณลดลง จึงแจ้งจ่ายน้ำบริการประชาชนเพียงวันละ 5 ชั่วโมงเฉพาะในพื้นที่หน่วยบริการ คลองลาน ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2550
    นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า เนื่องจากโรงกรองน้ำที่หน่วยบริการคลองลานของสำนักงานประปากำแพงเพชร ซึ่งผลิตน้ำประปาบริการให้แก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ อ.คลองลาน กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง กล่าวคือ น้ำในคลองน้ำไหลซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำลดลงมาก หากดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ ก็จะไม่มีน้ำดิบเหลือพอเพียงต่อการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้ หน่วยบริการคลองลาน ของสำนักงานประปากำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำบริการประชาชนวันละ 5 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 16.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2550 จนกว่าจะมีปริมาณน้ำดิบเพิ่มเพียงพอสำหรับผลิตจ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ

    อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอดังกล่าว สำนักงานประปากำแพงเพชร ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำใหม่สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.คลองลานต่อไปแล้วด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน