ป.สุรินทร์ รับภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.สุรินทร์ รับภัยแล้ง


ป.สุรินทร์ รับภัยแล้ง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันลูกค้าผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ โดยจะมีปริมาณน้ำประปาส่งไปยังพื้นที่สุรินทร์จำนวน 38,400 ลบ.ม./วัน อีกทั้งปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล ยังคงมีเพียงพอในการผลิตและจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

    นายปรีชา อุกะโชค รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจาก จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งทุกปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กปภ.จึงมอบหมายให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ทำให้กำลังผลิตน้ำประปาปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากเดิม 22,080 ลบ.ม./วัน เป็น 38,400 ลบ.ม./วัน ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง และ อบต.รอบเมืองสุรินทร์ จำนวนกว่า 17,000 ครัวเรือน มีน้ำใช้อย่างพอเพียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องบำรุงรักษาระบบประปา ประกอบด้วย เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงต่ำ อาคารผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ ท่อส่งน้ำดิบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพน้ำและปริมาณตลอดระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี

    สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสุรินทร์ ขณะนี้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักและสำรองยังคงมีเพียงพอต่อการผลิตและจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ลูกค้าผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาสุรินทร์จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้ปันน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ และกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ขอให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประปาสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์  044-511-319 เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน