ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ


ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ฉบับที่ 11 / 2550
เรื่อง   ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ
------------------------------         ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้มีประกาศ ฉบับที่ 3/2550  เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22  มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ฉบับที่ 8/2550 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น
         เนื่องจาก นายชวลิต   สารันต์  ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ได้ขอสละสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการจึงได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550  และมีมติให้ขยายเวลาการรับสมัคร ดังนี้
    1.  ตำแหน่งที่รับสมัครเลือกตั้ง
         ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
         ( ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระเพราะเหตุเสียชีวิต ของนายเชวง ชูศรี ให้มีวาระดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี )
    2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
         2.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค  จำกัด
         2.2  ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
         2.3  ต้องไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์กร  หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
         2.4   ต้องไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ  หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
         2.5   ต้องไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  
         2.6   ต้องไม่เคยผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง                        
         2.7  ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
    3.  กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร
         เริ่มสมัครได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม  2550 เวลาทำการของสหกรณ์ (  08.30 - 16.30 น. )  และกำหนดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งในวันที่  9 มีนาคม  2550 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ
    4. หลักฐานการสมัคร
         ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2"  จำนวน 3 รูป
    5. เงินประกันการสมัคร
         ผู้สมัคร ต้องชำระเงินประกันการสมัครรายละ 1,000.-บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) เงินประกันดังกล่าวจะคืนให้หลังการเลือกตั้ง เฉพาะผู้สมัครที่ได้คะแนนจากการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยต้องนำหลักฐานการชำระเงินประกันการสมัครมายื่นขอรับเงินคืนได้  ตั้งแต่วันทำการถัดไปจากวันเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิบของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สหกรณ์ฯ จะนำเงินประกันดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ


ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  2550

( นายวีระพันธ์    เห็นประเสริฐ )
ประธานกรรมการคนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน