กปภ. ร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ปี 50 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ปี 50


กปภ. ร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ปี 50

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก เปิดโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ประจำปี 2550 ณ ห้องรับรอง 212-213 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15.00 น. โดย กปภ.จะสนับสนุนน้ำประปาให้กับโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงเข้าร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ประจำปี 2550 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และ กองทัพบก โดย กปภ.จะให้การสนับสนุนน้ำประปาฟรีให้กับรถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในช่วงเวลาการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2550

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นปีที่ 5 แล้วที่ กปภ.ได้เข้าร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" อันเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ กปภ.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับมือภัยแล้ง ซึ่ง กปภ.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบรรเทาทุกข์ภัยแล้งทั่วประเทศ รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเช่นนี้ อันเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ กปภ.ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน