กปภ.ยืนยันจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ยืนยันจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ

29 พฤษภาคม 2549


กปภ.ยืนยันจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันการทำสัญญาจ้างกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม เข้ามาผลิตน้ำประปาขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอนั้น จะไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้น้ำอย่างแน่นอน

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ตามที่ กปภ. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำประปาของชาวระยองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ชาวระยองที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงและพื้นที่ปลายท่อประปาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลนั้น กปภ. ได้ดำเนินจ้างเอกชนผลิต น้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง โดย กปภ. ได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนจนได้ผู้ชนะการแข่งขัน คือ กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม  ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549  

    ภายหลังลงนามสัญญาบริษัทฯได้ลงมือดำเนินงานทันที เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาน้ำประปาดังกล่าว คือ จัดหาน้ำดิบ ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปาเดิม ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาจากเดิม 36,000 ลบ.ม./วัน เป็น 81,600 ลบ.ม./วัน โดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะเร่งด่วน บริษัทจะต้องปรับปรุงระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ กำลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน ให้แล้วเสร็จ จ่ายน้ำได้ภายใน 5 เดือน  ระยะที่ 2 บริษัทจะต้องปรับปรุงระบบผลิตเดิมให้สามารถผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น 50,400 ลบ.ม./วัน ให้แล้วเสร็จ จ่ายน้ำได้ภายใน 8 เดือน  และ  ระยะที่ 3 บริษัทจะต้องก่อสร้างระบบผลิตน้ำแห่งใหม่ขนาด 19,200 ลบ.ม./วัน พร้อมปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำให้สามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึง ภายใน 12 เดือน ซึ่งจะช่วยให้มีน้ำประปาเพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งและจ่ายน้ำใหม่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2549 พร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ดำเนินการลดน้ำสูญเสีย อ่านมาตรผู้ใช้น้ำ จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมส่งให้ผู้ใช้น้ำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด

    สำหรับปัญหาที่ชาวระยอง เป็นกังวลว่าจะเสียเปรียบบริษัทเอกชนและผู้ใช้น้ำจะได้รับผลกระทบนั้น กปภ. ขอยืนยันว่า บริษัทฯเป็นเพียงคู่สัญญาที่เข้ามาดำเนินการลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำประปา ระบบส่งน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปาทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ทันที บริษัทฯมีสิทธิเพียงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อทำการผลิตและขายน้ำประปาให้แก่ กปภ.ตลอดระยะเวลาตามสัญญา คือ 25 ปี โดยสำนักงานประปาระยองก็ยังคงให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้น้ำตามปกติทุกประการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอติดตั้ง การรับชำระค่าน้ำประปา การรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว ทั้งนี้ หากบริษัทฯผลิตน้ำประปาไม่เป็นไปตามสัญญา กปภ. จะยกเลิกสัญญาเพื่อดำเนินการเอง

    อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจต่อกิจการประปาของ กปภ. เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารของ กปภ. ที่ได้พิจารณาโครงการระยอง โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงขอให้ผู้ใช้น้ำสบายใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าน้ำที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ กปภ. ยังคงคิดค่าน้ำในอัตราเท่าเดิมซึ่งเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน