กปภ. เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 19 พ.ค. - 19 มิ.ย.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 19 พ.ค. - 19 มิ.ย.นี้

19 พฤษภาคม 2549


กปภ. เปิดรับสมัครผู้ว่าการระหว่าง 19 พ.ค. - 19 มิ.ย.นี้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี, มีความรู้ความสามารถ และความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ โดยมีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการบริหารจัดการระดับสูง ตลอดจนมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยกรณีภาคเอกชน ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท/ปี หากเป็นส่วนราชการ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า และหากเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

    กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2551-8907, 0-2551-8910 โทรสาร 0-2973-4809 หรือ www.pwa.co.th

 
เลื่อนขึ้นข้างบน