รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

16 พฤษภาคม 2549


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค
ที่  1 / 2549
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค
……………………………………         ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ   การประปาส่วนภูมิภาค โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ   และไม่มีลักษณะต้องห้าม   ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2543  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไปของผู้สมัคร
1.1   มีสัญชาติไทย
1.2   มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60 ปีบริบูรณ์  ในวันยื่นใบสมัคร
1.3   ในกรณีเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ต้องไม่เป็นผู้ที่ออกจากองค์กร โดยการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
1.4   สามารถทำงานให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา  
1.5   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.7   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
1.8   ไม่เคยต้องคำพิพากษา  หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.9   ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น
1.10 ไม่เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.11 ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด  หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำความผิด หรือหย่อนความสามารถ
1.12  ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล  ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน  ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  เว้นแต่  เป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ ในนิติบุคคลดังกล่าว  โดยการมอบหมายของการประปาส่วนภูมิภาค
1.13  ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับการประปาส่วนภูมิภาค หรือในกิจการที่กระทำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่ เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้น
1.14  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งกับผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
1.15   ไม่เป็นกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

2. คุณวุฒิทางการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี   หรือเทียบเท่า  จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) รับรอง  

3.   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่  ดังนี้
  3.1.1  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีโดยมีงบการเงินและโครงสร้างผังบริหารองค์กร ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง มาแสดงด้วย
  3.1.2   กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า
  3.1.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น
3.2  มีวิสัยทัศน์ทางด้านการพัฒนากิจการประปา  และการปรับเปลี่ยนบทบาทของการประปาส่วนภูมิภาคในอนาคต  โดยมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์  มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง
3.3  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
3.4  มีความรอบรู้  ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการและกำหนดนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และรัฐบาล

4.  เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทน
4.1   ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาคมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  จนถึงวันที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  แต่ทั้งนี้  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว  หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาคได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงครั้งเดียว
4.2 ผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาคจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
( 1 )  ตาย
( 2 )  ลาออก
( 3 )  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา  8  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543
( 4 ) ขาดการประชุมคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาคเกิน  3  ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
( 5 ) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
( 6 ) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
4.3   อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
       ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับ    
       คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
       โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค และกระทรวง
       การคลัง
4.4   มีการประเมินผลงานของผู้ว่าการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามแผนการดำเนินงาน ที่ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค  หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานจะถูกเลิกสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาการประเมินผลงานของผู้ว่าการ  และผลต่อเนื่องถือเป็นเด็ดขาด

5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ให้จัดทำเอกสาร 6 ชุด ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนาอีก 5 ชุด โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับพิจารณา)
5.1 ใบสมัครงานตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
5.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   หรือบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
5.4 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจ
5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  6 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน)
5.6 ใบรับรองแพทย์
5.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหาร  การพัฒนา  และการปรับเปลี่ยน บทบาทของการประปาส่วนภูมิภาคในอนาคต  เพื่อส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาค  ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพ  โดยเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโดยสรุป  มีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ (ขนาด A4)

6. การรับสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
การสมัคร  โดยแยกเป็น  6  ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนาอีก  5  ชุด)  แต่ละชุดใส่ซองปิดผนึก ได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร  3  ชั้น  4  สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครจาก www.pwa.co.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน   2549  ในวัน  และเวลาทำการ (8.30 น. - 16.30 น.)หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   อาคาร  3   ชั้น  4  สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่  72  หมู่ 3  ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่    กรุงเทพ ฯ  10210  โทรศัพท์   0 2551 8907, 0 2551 8910  หรือ   www.pwa.co.th

7.  วิธีการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหา ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร หากเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสม คณะ -กรรมการสรรหา ฯ  อาจยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้และดำเนินการสรรหาใหม่ได้  โดยผู้สมัครจะเรียก
ค่าเสียหายใด ๆ  จากคณะกรรมการสรรหา ฯ ไม่ได้

8.   การวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา ฯ ให้ถือเป็นที่สุดในกระบวนการสรรหา


ประกาศ   ณ   วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

(นายสุรอรรถ ทองนิรมล)
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค 
เลื่อนขึ้นข้างบน