กปภ. ทุ่มงบฯ เกือบ 20 ล้าน ป้องกันภัยแล้งภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ทุ่มงบฯ เกือบ 20 ล้าน ป้องกันภัยแล้งภาคใต้

21 เมษายน 2549


กปภ. ทุ่มงบฯ เกือบ 20 ล้าน ป้องกันภัยแล้งภาคใต้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำประปา   เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคใต้ช่วงฤดูแล้งปี 2549 โดยอนุมัติงบประมาณเกือบ 20 ล้านบาท  บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ เน้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต สมุย และกระบี่

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ว่า ขณะนี้ลูกค้ายังได้รับบริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สำนักงานประปาในสังกัดสามารถรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 20 ล้านบาท ดำเนินการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำดิบ สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำ รวมทั้งวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิต

    สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต สมุย และกระบี่ คาดว่าในปีนี้จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจาก กปภ.ได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบรองรับไว้แล้ว โดยในพื้นที่ภูเก็ต กปภ.จะขอซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองเอกชนเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำบางวาดไม่เพียงพอ ส่วนพื้นที่เกาะสมุยได้สร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) เพื่อผลิต  น้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำจืดอื่นๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว และพื้นที่กระบี่ได้จัดสรรงบประมาณ 4 ล้านบาท ดำเนินการวางท่อส่งน้ำดิบเชื่อมจากคลองหนองทะเลไปยังโรงกรองน้ำหนองทะเล เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูแล้งนี้ กปภ.ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ขอให้ติดต่อขอรับน้ำประปาฟรีได้ที่สำนักงานประปาในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน