กปภ. รับมือภัยแล้งภาคเหนือ เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. รับมือภัยแล้งภาคเหนือ เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด

05 เมษายน 2549


กปภ. รับมือภัยแล้งภาคเหนือ เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.เพชรบูรณ์ ขาดแคลนน้ำดิบมากต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา พร้อมเตือนประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ได้เตรียมมาตรการรับภาวะขาดแคลนน้ำดิบช่วงหน้าแล้ง ย้ำหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประปาทุกแห่ง
   
    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคเหนือว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีภาคเหนือมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ กปภ.ใช้สำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปามีปริมาณลดน้อยลง เช่น จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบมากที่สุด โดยอ่างเก็บน้ำชลประทานป่าแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญของสำนักงานประปาเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำลดลงอย่างมาก ขณะนี้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ได้ประสานงานกับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เพื่อสูบน้ำจากสวนรุกขชาติหนองนารี และประสานงานกับหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อสูบน้ำจากสระสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สำหรับสำรองน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง

    นอกจากนี้ แหล่งน้ำสำคัญอีกแห่ง คือ แม่น้ำป่าสักซึ่งปัจจุบันก็มีสภาพแห้งขอดเช่นเดียวกัน ทำให้สำนักงานประปาหนองไผ่และสำนักงานประปาวิเชียรบุรีซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักมีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา จนกว่าปริมาณน้ำจะมีเพียงพอในการผลิตจ่ายตามปกติ เช่นเดียวกับ จ.นครสวรรค์ ซึ่งสำนักงานประปาท่าตะโก (หน่วยบริการไพศาลี) ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาเช่นกัน กปภ.จึงขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือลูกค้าในการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งจัดเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีการปิดจ่ายน้ำและช่วงฤดูแล้งด้วย สำหรับแหล่งน้ำดิบต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน ก็เริ่มประสบปัญหาน้ำลดระดับลงเช่นเดียวกัน แต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง สำนักงานประปายังคงจ่ายน้ำตามปกติ

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 3,000,000 บาท เพื่อขุดลอกทรายในแหล่งน้ำดิบที่มีทรายทับถม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ซ่อมแซมบ่อบาดาล รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ฉะนั้น นับจากนี้ไป หากพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานประปาทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการมารับน้ำไปแจกจ่าย ขอให้มีหนังสือแจ้งขอรับน้ำพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรทุกน้ำด้วย เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่าย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน