กปภ.เตรียมงบ 364 ล้านแก้ปัญหา จ.ลพบุรีขาดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เตรียมงบ 364 ล้านแก้ปัญหา จ.ลพบุรีขาดน้ำ

03 เมษายน 2549


กปภ.เตรียมงบ 364 ล้านแก้ปัญหา จ.ลพบุรีขาดน้ำ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมจัดสรรงบ 364 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2550  เพื่อปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่สำนักงานประปาลพบุรี  หวังแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า กรณีที่พื้นที่ จ.ลพบุรีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานประปาลพบุรีประสบปัญหากำลังผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนี่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ปลายเส้นท่อ น้ำจะไม่ไหลในช่วงที่มีการใช้น้ำพร้อมๆ กัน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานประปาลพบุรีจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยในปี 2549 ได้จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนท่อที่ชำรุด นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณปี 2550 วงเงิน 364 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำใหม่ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.  ที่โรงกรองน้ำพิบูลสงคราม 1 เพื่อก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ.ม. และปรับปรุงโรงสูบน้ำ

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาดังกล่าวแล้วเสร็จ  จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ยกเว้นพื้นที่บริการประปาของเทศบาลลพบุรี) ต.ท่าศาลา ต.เขาสามยอด ต.ป่าตาล ต.ถนนใหญ่ ต.ทะเลชุบศร ต.กกโก และ ต.โพธิ์เก้าต้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน