กปภ.จ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ

29 มีนาคม 2549


กปภ.จ้างเอกชนผลิตน้ำประปาไม่กระทบผู้ใช้น้ำ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทำสัญญาจ้างกลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม เข้ามาผลิตน้ำประปาขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาระยอง ได้แก่ พื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านค่าย กำลังประสบปัญหาปริมาณน้ำประปาเริ่มไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากชุมชนขยายตัวรวดเร็วกว่าแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ กปภ. จึงเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจ้างเอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง โดย กปภ. ได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนจนได้ผู้ชนะการแข่งขัน คือ กลุ่มบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม  ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549
   
    ตามสัญญาจ้างบริษัทต้องลงมือดำเนินงานทันที เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาน้ำประปาดังกล่าว คือจัดหาน้ำดิบ ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปาเดิม ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาจากเดิม 33,600 ลบ.ม./วัน เป็น 86,400 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะทำให้มีน้ำประปาเพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องปรับปรุงระบบท่อส่งและจ่ายน้ำใหม่ พร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ดำเนินการลดน้ำสูญเสีย อ่านมาตรผู้ใช้น้ำ จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมส่งให้ผู้ใช้น้ำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำประปา ระบบส่งน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปาทั้งหมดที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และที่ดำเนินการขยายนั้น จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาทันที ที่ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายแล้วเสร็จ  บริษัทมีสิทธิเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อทำการผลิตและขายน้ำประปาให้แก่ กปภ.ตลอดระยะเวลาตามสัญญา คือ 25 ปี โดยสำนักงานประปาระยองทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ หากบริษัทผลิตน้ำประปาไม่เป็นไปตามสัญญา กปภ. จะยกเลิกสัญญาเพื่อดำเนินการเอง
   
     ในส่วนของการให้บริการผู้ใช้น้ำนั้น ขอให้ผู้ใช้น้ำสบายใจว่าผู้ใช้น้ำจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น โดยยังเป็นคู่สัญญากับ กปภ. และสำนักงานประปาระยองก็ยังคงให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้น้ำตามปกติทุกประการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอติดตั้ง การรับชำระค่าน้ำประปา การรับแจ้งท่อแตกท่อรั่ว และอัตราค่าน้ำที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ กปภ. ก็ยังคงคิดค่าน้ำในอัตราเท่าเดิมซึ่งเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ กปภ. โทรศัพท์ 02-551-8101-4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน