กปภ. จับมือกรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 49 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จับมือกรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 49

29 มีนาคม 2549


กปภ. จับมือกรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 49

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ กรมทรัพย์ กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สานต่อโครงการ "กรมทรัพย์ฯ - กฟภ. - ปตท. - กปภ. - ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ประจำปี 2549 โดย กปภ.จะสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอ

     นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. กล่าวว่า โครงการ "กรมทรัพย์ฯ - กฟภ. - ปตท. - กปภ. - ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากแนวคิดที่ว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้รับความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานราชการร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง กปภ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับจึงร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกองทัพบก ดำเนินโครงการ "กรมทรัพย์ฯ - กฟภ. - ปตท. - กปภ. - ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ประจำปี 2549 โดยจะให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่รถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงการดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2549 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรอง 212-213 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "กรมทรัพย์ฯ - กฟภ. - ปตท. - กปภ. - ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กปภ.ได้มีส่วนร่วมในการรับมือภัยแล้ง ซึ่ง กปภ.มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบรรเทาทุกข์ภัยแล้งทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน