กปภ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ครั้งที่ 5 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ครั้งที่ 5

27 มีนาคม 2549


กปภ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ ครั้งที่ 5

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำและน้ำประปา รวมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 28 เมษายน 2549

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" เป็นกิจกรรมที่ กปภ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนมีโอกาสเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญต่อชีวิต ซึ่งนับวันจะขาดแคลนมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมตลอด 4 ครั้ง  ที่ผ่านมานั้น มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ กปภ. ได้กำหนดจัดกิจกรรม   "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 5 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2549  ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 จ.ขอนแก่น และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2549 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 10-12 ปี เข้าร่วมโครงการรุ่นละประมาณ 50 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของค่ายนั้นประกอบด้วย เกมส์  เพลง  การเรียนรู้ทางวิชาการ และทัศนศึกษา ซึ่งมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้น้ำอย่างถูกต้อง

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชนแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  และพาตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน