กปภ. เผยกรณีคัดค้านโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ ป.ระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เผยกรณีคัดค้านโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ ป.ระยอง

10 มีนาคม 2549


กปภ. เผยกรณีคัดค้านโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ ป.ระยอง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีพนักงาน กปภ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ. นำเสนอข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการคัดค้านโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาได้ปรากฎข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ นำเสนอข่าวเชิงลบต่อ กปภ. เกี่ยวกับโครงการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ที่สำนักงานประปาระยอง โดยมีพนักงานของ กปภ. เป็นผู้ให้ข่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ยังได้มีการดึงบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นแนวร่วมในการต่อต้านคัดค้านการดำเนินงานของ กปภ. และเรียกร้องให้โอนกิจการของสำนักงานประปาระยองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแทน หาก กปภ. ไม่สามารถลงทุนเองได้นั้น

    กปภ. ขอเรียนว่า เนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ โดยสรุปทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงขององค์กรโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาระยอง กปภ. ได้ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนการประกวดราคาจนได้ผู้ชนะการแข่งขัน คือ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กปภ. จากนั้นได้มีการเจรจาต่อรองราคา และทำการร่างสัญญาส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแก้ไข ซึ่งในการเจรจาต่อรองราคาและการร่างสัญญาดังกล่าว กปภ. ได้พิจารณาดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ กปภ. เป็นสำคัญ โดยในกระบวนการดำเนินการต่างๆ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทุกขั้นตอน ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะมีหน้าที่จัดหาน้ำดิบ ผลิตน้ำประปา ขยายเขตจ่ายน้ำ ลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงระบบท่อส่งและจ่ายน้ำ อ่านมาตร พิมพ์ใบเสร็จพร้อมส่งให้ผู้ใช้น้ำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งหมด ส่วนสำนักงานประปาระยองจะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามสัญญาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนทำหน้าที่เป็นผู้เก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำทุกราย โดย กปภ. รับซื้อน้ำจากบริษัทฯ ตามราคาที่ตกลงในสัญญาซึ่งคิดตามปริมาณน้ำที่ กปภ. บันทึกได้จากมิเตอร์ของผู้ใช้น้ำ บริษัทฯ จึงมีฐานะเป็นผู้รับจ้างผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ซึ่งมิใช่เป็นการขายกิจการประปาให้แก่เอกชนแต่อย่างใด

    นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ กปภ. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาระยองดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามกรอบแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้เพิ่มบทบาทภาคเอกชนเพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ กปภ. บริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาระยองได้เพียงพอและทั่วถึงทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยประชาชนยังคงเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. และเสียค่าน้ำในอัตราเท่าเดิมอันเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน