กปภ. ร่วมกับกรมทางหลวง ต้านภัยแล้งปี 49 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมกับกรมทางหลวง ต้านภัยแล้งปี 49

06 มีนาคม 2549


กปภ. ร่วมกับกรมทางหลวง ต้านภัยแล้งปี 49

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้าร่วมโครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง" โดยจะสนับสนุนน้ำประปาให้กับโครงการฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่มักเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศว่า  กปภ. ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับ จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งสำหรับปีนี้ไว้ให้กับสำนักงานประปา 225 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว การเฝ้าระวังปัญหาสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวหรือเชื้ออมีบาในแหล่งน้ำดิบ การสร้างฝายทดน้ำในพื้นที่ที่จำเป็น ตลอดจนกำชับให้สำนักงานประปาทุกแห่งเตรียมเก็บสำรองน้ำดิบไว้ในสระพักน้ำดิบตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่อาจเกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง โดยประชาชนสามารถทำหนังสือเพื่อติดต่อขอรับบริการน้ำฟรีได้จากสำนักงานประปาที่อยู่ใกล้เคียง

    นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว กปภ.ยังได้ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง" เพื่อร่วมบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   โดย กปภ.จะให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้จะทำพิธีปล่อยขบวนรถน้ำและเครื่องจักรในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2549 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ สนามหน้ากรมทางหลวง  กรุงเทพฯ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน