กปภ.เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2549 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2549

03 มีนาคม 2549


กปภ.เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2549

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมแผนป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบช่วงฤดูแล้งปี 2549  พรัอมวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว
 
     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี  มักเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   กปภ.ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับจากปัญหาดังกล่าว  จึงได้เตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  โดยมีมาตรการครอบคลุมในเรื่องแหล่งน้ำดิบ ได้แก่ การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำดิบ  การเฝ้าระวังปัญหาสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวหรือเชื้ออมีบาในแหล่งน้ำดิบ  รวมถึงการสร้างฝายทดน้ำในพื้นที่ที่จำเป็น  สำหรับมาตรการการผลิตและจ่ายน้ำ  กปภ.ได้จัดเตรียมกำลังคน รถบรรทุกน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและป้องกันโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นในฤดูแล้ง  ตลอดจนกำชับให้สำนักงานประปาที่มีศักยภาพการผลิตเพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำ

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ  ด้วยการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับน้ำประปาไปแจกจ่าย ทั้งนี้ต้องมีหนังสือแจ้งขอรับน้ำพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรทุกน้ำ  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่าย  อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้โปรดช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด  และให้จัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน