สำนักงานประปานางรอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สำนักงานประปานางรอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้


สำนักงานประปานางรอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 66 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานประปานางรองได้จ่ายน้ำประปาให้บริการลูกค้าในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง โดย กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ จ.บุรีรัมย์ ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย

    ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปานางรองซึ่งเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 66 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง พร้อมทั้งได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงานด้วย
       
    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปานางรองมีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ. จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้นี้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน