กปภ. ระดมพนักงานปลูกต้นไม้ตามโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ระดมพนักงานปลูกต้นไม้ตามโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย"

29 กรกฎาคม 2548


กปภ. ระดมพนักงานปลูกต้นไม้ตามโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย"

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" ของกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ เปิดเผยว่า โครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมปลูก ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งหวังให้คน ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำหรับพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" จะจัดขึ้นในวาระมงคลสมัย วันที่ 12 สิงหาคม 2548 ซึ่งพนักงาน กปภ.จะร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน