ป.ธาตุพนม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ป.ธาตุพนม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

30 มิถุนายน 2548


ป.ธาตุพนม พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.นครพนม จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 63 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานประปาธาตุพนมได้จ่ายน้ำประปาให้บริการลูกค้าในพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง โดย กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ จ.นครพนม ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย

   ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการดื่มได้ของสำนักงานประปาธาตุพนมซึ่งเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 63 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีโคตบูร (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลธาตุพนม) โดยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะศรีโคตบูร ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม

      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาธาตุพนมมีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ. จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้นี้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน