กปภ. แจงแผนรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. แจงแผนรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

18 มิถุนายน 2548


กปภ. แจงแผนรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจงแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมระบุสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบส่งผลให้กำลังผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

    นายเชวง ชูศรี รองผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริษัทอีสท์วอเตอร์ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับสำนักงานประปาในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้ตามปริมาณที่ตกลงไว้ กล่าวคือ จากเดิม 127,000 ลบ.ม./วัน เหลือเพียง 105,043 ลบ.ม./วัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ทางจังหวัดจึงได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใน จ.ชลบุรีระยะเร่งด่วน โดยที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทอีสท์วอเตอร์จะต้องจ่ายน้ำดิบเพิ่มอีกจำนวน 100,000 ลบ.ม./วัน ให้แก่สำนักงานประปาในจังหวัดชลบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาชลบุรี 20,000 ลบ.ม./วัน สำนักงานประปาแหลมฉบัง 40,000 ลบ.ม./วัน และสำนักงานประปาพัทยา 40,000 ลบ.ม./วัน

    ในส่วนของ กปภ. ก็ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาในระยะสั้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำของโรงสูบน้ำบางพระ 2 ให้สามารถสูบน้ำดิบได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จสามารถสูบน้ำเพิ่มขึ้นได้ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยให้สำนักงานประปาชลบุรีและสำนักงานประปาศรีราชามีปริมาณน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว กปภ. ได้จัดสรรงบประมาณปี 2548 วงเงินประมาณ 402 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานประปาศรีราชาทำการก่อสร้างระบบผลิตขนาด 48,000 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นปี 2549  นอกจากนี้ ทางบริษัทอีสท์วอเตอร์กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นท่อเพื่อผันน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปยังถังพักน้ำดิบขนาด 4,000 ลบ.ม. ที่รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณน้ำดิบจ่ายมายังพื้นที่ จ.ชลบุรี เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2548 นี้

    สำหรับในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาระยองซึ่งครอบคลุม อ.เมือง และ อ.บ้านค่าย พบว่า แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 27.2 ล้านลบ.ม. เท่านั้น จากเดิม 163.7 ล้านลบ.ม. โดยจะสามารถใช้ได้จนถึงประมาณวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประปาระยองยังคงสามารถจ่ายน้ำให้บริการตามปกติ แต่ถ้าหากฝนยังไม่ตกลงมาอาจต้องแก้ไขปัญหาด้วยการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น กปภ. ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือแจ้งกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลักดันโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแส อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

    กปภ. จึงขออภัยประชาชนชาวชลบุรีและระยองในพื้นที่บริการข้างต้นที่ไม่สามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเต็มที่ในระยะนี้ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถนำรถไปบรรทุกน้ำได้ที่สำนักงานประปาที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ สำนักงานประปาชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-4865-6 พัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3822-2462-4 ศรีราชา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3831-1131 แหลมฉบัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3835-4507-8 และระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3861-1116

 
เลื่อนขึ้นข้างบน