กปภ.รุกประชาสัมพันธ์นโยบายปิดบ่อบาดาลของรัฐบาลในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.รุกประชาสัมพันธ์นโยบายปิดบ่อบาดาลของรัฐบาลในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม

04 พฤษภาคม 2548


กปภ.รุกประชาสัมพันธ์นโยบายปิดบ่อบาดาลของรัฐบาลในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลในการปิดบ่อบาดาลเพื่อหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่วิกฤตอันได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด โดยจะเน้นในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมเป็นหลัก

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบาดาลและแผ่นดินทรุดในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรสาคร  นครปฐม  และพระนครศรีอยุธยา โดยเร่งรัดให้ กปน. และ กปภ. ผลิตน้ำประปาผิวดินเพื่อให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 25 มีนาคม 2546 ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือเป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า การอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ใด ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งระบบน้ำประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบประปาได้แล้ว จะอนุญาตให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้น้ำบาดาลต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เท่านั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว หากผู้ใดหลีกเลี่ยงฝ่าฝืน ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

    กปภ. ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินการร่วมแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดภายใต้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล นับตั้งแต่การติดตั้งวางท่อส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม อย่างเพียงพอด้วยน้ำประปาผิวดินคุณภาพระดับมาตรฐาน WHO แต่เนื่องจากการแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่คืบหน้า คณะกรรมการ กปภ. จึงมีมติให้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยรัฐบาลหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมเลิกใช้น้ำบาดาล และหันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทน อันเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและป้องกันมิให้ภาวะแผ่นดินทรุดเกิดมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

    โดย กปภ. ได้จัดทำ Campaign ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ปิดบ่อบาดาลในพื้นที่สมุทรสาคร นครปฐม ในช่วง 15 เม.ย. – 15 ก.ย.2548 ด้วยการผลิตสื่อต่างๆ อาทิ สปอตโฆษณาเรื่อง สูบมากไปอาจทรุด ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 3,5,9 และ ITV พร้อมขยายความละเอียดเผยแพร่ทางวิทยุครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนชุด ”ชุมชนคนรักษ์น้ำ” เผยแพร่ทาง นสพ.มติชน ตลอดจนการจัดทำ Bill Board  Poster  Sticker ฯลฯ

    ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างเต็มที่ของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2538 ให้บรรลุผลสำเร็จและมีผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติของแผ่นดินไทยและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยรวมตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีต่อเนื่องมาโดยตลอด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน