รับสมัครพนักงานของ กปภ. เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครพนักงานของ กปภ. เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4

04 พฤษภาคม 2548


รับสมัครพนักงานของ กปภ. เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครพนักงานของ กปภ. เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
--------------------


        ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานของ กปภ.เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4  สังกัดงานธุรการ  ฝ่ายอำนวยการภาค 1 จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
        1.1 เป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
        1.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์  ( สาขาตามบัญชีท้ายประกาศนี้ )
        1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )
        1.4 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมขั้นพื้นฐาน  MICROSOFT  WORD, EXCEL, และ POWER   POINT
2. อัตราเงินเดือน
         ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้น 7,430 บาท เว้นแต่พนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้วให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม      
3. เอกสารหลักฐานในการสมัคร และ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
         3.1 DOWNLOAD ใบสมัครได้ทาง   WWW.PWA.CO.TH   หรือ จาก   INFOMA.PWA.CO.TH  และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
         3.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ 1 ชุด
         3.3 สำเนาใบรับรองรายการคะแนน (Transcript) 1 ชุด
         3.4 หนังสือยินยอมจากต้นสังกัดให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก DOWNLOAD ได้ทาง WWW.PWA.CO.TH  หรือ จาก INFOMA.PWA.CO.TH
         3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         3.6 สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน 1 ชุด
        3.7 หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
        3.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ( ต้นฉบับ )
        3.9 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ  86  บาท   ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบ    ตาม 3.1 - 3.8
ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกตาม
3.9 ได้ที่ กองการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติในนาม  “ผู้อำนวยการกองการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค” สั่งจ่าย ณ ปณ. หลักสี่ และจ่าหน้าซองถึง  “ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค” เลขที่ 72  ถนนแจ้งวัฒนะ  ซอย 1
เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ 10210   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   25  พฤษภาคม   2548
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
                     ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และวิชาที่สอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2548  ณ  กองการเจ้าหน้าที่  การประปาส่วนภูมิภาค โทร 0 2551 8907 ,
0 2551  8910 หรือ WWW.PWA. CO.TH
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
        ผลการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบเรียงตามลำดับคะแนน
6. การบรรจุและแต่งตั้ง
             ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  

( นายประเสริฐ      เชื้อพานิช )
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค


 
เลื่อนขึ้นข้างบน