สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

28 เมษายน 2548


สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

    สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประปา  ระหว่างวันที่ 25- 26 เมษายน 2548

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำของมนุษย์ทวีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ได้แก่การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและดำรงชีวิต การใช้น้ำภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอันเนื่องจากความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มนุษย์พยายามนำกระบวนการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตน้ำสะอาด กักเก็บน้ำ หรือผันน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อนำมาใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ ความสะดวกสบายทางนวัตกรรมดังกล่าวทำให้เราใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย และขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ มีการทำลายระบบนิเวศน์ต่างๆ อาทิ การทิ้งสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันมีคุณภาพและปริมาณด้อยลง และจะหายากขึ้นในอนาคต การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกจากทุกฝ่ายในการรณรงค์ดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด

    ในการจัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สปปท. จึงได้จัดหัวข้อสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ กับปริมณฑล และลุ่มน้ำป่าสัก" โดยวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบรรยายเรื่อง  "การประยุกต์ใช้ Membrane Technology ในกิจการประปา" โดยวิทยากรจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด การบรรยายเรื่อง  "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการลูกค้า โดยวิทยากรจาก การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งยังได้จัดให้มีการระดมความเห็น โดยการจัดอภิปรายในหัวข้อเรื่อง  "นานาทัศนะว่าด้วยการบริหารประปาหมู่บ้าน" โดยวิทยากรจาก กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นอกจากนั้น ยังมีการนำสมาชิกของ สปปท. ไปศึกษาดูงานด้านการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี การผลิตท่อของ บ.อีสเทิร์น โฮบาสไพพ์ จำกัด ที่ จ.ระยอง และการผลิตท่อของ บ.ยูเอชเอ็ม จำกัด ที่ จ.ปราจีนบุรี ด้วย.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน