สำนักงานประปารังสิตแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สำนักงานประปารังสิตแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ

31 มีนาคม 2548


สำนักงานประปารังสิตแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ

    สำนักงานประปารังสิต การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะปรับเปลี่ยนวิธีการและวันที่อ่านมาตรวัดน้ำ โดยพนักงานจะอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

    นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. ที่เน้นการให้บริการมีความกระชับรวดเร็วขึ้น สำนักงานประปารังสิตจึงจะปรับเปลี่ยนวิธีการและวันที่อ่านมาตรวัดน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548  ด้วยการจัดส่งพนักงานออกไปอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และมอบให้แก่ลูกค้าทันที โดยวิธีการนี้ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและจำนวนค่าน้ำที่จะต้องชำระได้ทันที สำหรับการชำระเงินมี 5 ช่องทาง คือ การชำระที่สำนักงานประปารังสิตในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-14.30 น. นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาดังกล่าวไปชำระเงิน ณ จุดบริการที่สะดวกที่สุด คือ ร้าน 7-ELEVEN และร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”, ปั๊มน้ำมัน JET และร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “PAY POINT”, สำนักงานไปรษณีย์ที่มีป้าย PAY AT POST โดยเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ละ 10 บาท หรือชำระเงินค่าน้ำประปาโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ละ 5 บาท

    นางสาวอรพิน อัศวนิก กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันเน้นความสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาและมีทางเลือกมากขึ้น สำนักงานประปารังสิตจึงได้ปรับปรุงรูปแบบการทำงานและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น เช่น มีการนำ IT เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น มีการจัดการให้มีช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความสะดวกเช่นเดียวกับการชำระค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ขอให้ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำ พร้อมชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันการถูกระงับการจ่ายน้ำประปา นอกจากนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำให้จัดหากล่องรับใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันใบแจ้งหนี้สูญหายด้วย ทั้งนี้ จะไม่มีพนักงานไปเก็บเงินที่บ้านลูกค้าต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน