กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ ตรัง สตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ ตรัง สตูล

29 มีนาคม 2548


กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ ตรัง สตูล

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.สตูล

     นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กปภ. ได้มีมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้งทั้งในและนอกเขตพื้นที่ให้บริการ โดยในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.สตูล ซึ่งสำนักงานประปาทุกแห่งในพื้นที่ดังกล่าว ได้เตรียมมาตรการรองรับดังนี้

    1. ในพื้นที่บริการของ อ.หาดใหญ่ ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองอู่ตะเภา สำนักงานประปาหาดใหญ่ได้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นชั่วคราว และได้ประสานงานกับสำนักงานชลประทานเพื่อปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะเดามาลงคลองอู่ตะเภาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะสามารถจ่ายน้ำประปาบริการได้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

     2. ในพื้นที่บริการของ จ.ตรัง ประกอบด้วยสำนักงานประปาตรัง หน่วยบริการสิเกา สำนักงานประปาห้วยยอด หน่วยบริการลำภูรา หน่วยบริการคลองปาง หน่วยบริการนาวง สำนักงานประปาย่านตาขาว หน่วยบริการปะเหลียน หน่วยบริการแหลมสอมฯ พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาระดับน้ำดิบลดลง แต่ได้แก้ปัญหาด้วยการต่อท่อเพื่อดูดน้ำดิบเพิ่ม ขุดลอกทรายบริเวณทางดูด ทำฝายกระสอบทราย เป็นต้น สำหรับพื้นที่บริการของหน่วยบริการสิเกาที่มีปัญหาปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอรุนแรงกว่าที่อื่น ๆ นั้น ได้แก้ปัญหาด้วยการขุดลอกสระและนำน้ำจากสำนักงานประปาตรังมาเติมถังน้ำใส ควบคู่กับการแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา อย่างไรก็ตาม ก็จะยืดเวลาให้มีน้ำประปาจ่ายบริการอย่างต่อเนื่องตลอดหน้าแล้งนี้

     3. ในพื้นที่บริการของ จ.สตูล ประกอบด้วยสำนักงานประปาสตูล หน่วยบริการวังประจัน สำนักงานประปาละงู หน่วยบริการทุ่งหว้า แม้ว่าปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำดิบลดลงด้วย แต่ก็แก้ไขด้วยการขุดลอกโคลนบริเวณหน้ารางชักน้ำดิบ และทำฝายกระสอบทราย มั่นใจได้ว่าในพื้นที่ จ.สตูล จะไม่ถึงขั้นจ่ายน้ำเป็นเวลาหรือหยุดจ่ายน้ำ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำดิบแต่ละพื้นที่ในช่วงหน้าแล้งนี้ ใคร่ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นใจในระบบจ่ายน้ำประปาของ กปภ. ว่าจะสามารถรับมือภัยแล้งครั้งนี้ได้ เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงนโยบายและเชิงบริหารจัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีการปันน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ขอให้ติดต่อขอรับน้ำประปาฟรีได้ที่สำนักงานประปาในสังกัด กปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน