กปภ.ปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

25 มีนาคม 2548


กปภ.ปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ภายหลังจากได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะกลางในการพลิกฟื้นความเสียหายของระบบผลิตและระบบจำหน่ายน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

    นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 กปภ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ กปภ. ได้ระดมความช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ อาทิ การจ่ายน้ำประปาฟรีให้แก่รถบรรทุกจากหน่วยงานต่างๆ การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดตั้งวางท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งการบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี  ตลอดจนการดำเนินการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ยังได้แก้ปัญหาระบบจ่ายน้ำของสำนักงานประปาภูเก็ต สำนักงานประปากระบี่ และสำนักงานประปาตะกั่วป่าที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งการจ่ายน้ำเข้าหมู่บ้านของผู้ประสบภัยแบบชั่วคราว คือ บ้านพักชั่วคราวบ้านพุเตียว บ้านพักชั่วคราวอบต.บางม่วง บ้านพักชั่วคราววัดน้ำเค็ม และบ้านพักชั่วคราวอนามัยบ้านน้ำเค็ม โดยการช่วยเหลือดังกล่าวอาจมีข้อบกพร่องเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนจึงไม่มีงบประมาณรองรับ อันเป็นผลกระทบจากการที่ กปภ. จำหน่ายน้ำต่ำกว่าต้นทุน

    สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว กปภ. จะสร้างระบบประปาถาวรที่มีกำลังผลิต 7,200 ลบ.ม./วัน ให้บริการจ่ายน้ำประปาบริเวณเขาหลัก พร้อมกับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบนพื้นที่สูงเขาหลัก 1 จุด และวางท่อเมนจ่ายน้ำขนาดต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เขาหลักทั้งหมด วงเงิน 226 ล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ควบคู่กับการรองบประมาณดำเนินการจากรัฐบาล นอกจากนี้ กปภ. ยังได้เสนอของบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 12,000 ลบ.ม./วัน ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันตามนโยบายของรัฐบาล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน