กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต กระบี่ พังงา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต กระบี่ พังงา

24 มีนาคม 2548


กปภ. พร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต กระบี่ พังงา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เน้นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต้องมีน้ำประปาบริการ 24 ชั่วโมงตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ ยอมรับแล้งกว่าทุกปีแต่ต้องรับมือให้ได้เพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา

    นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้พื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ คือ จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง จะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง แต่ กปภ. ก็ได้มีมาตรการเป็นระยะ ๆ ให้ทุกสำนักงานประปาต้องเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งได้รับความบอบช้ำจากคลื่นสึนามิมาแล้ว สำหรับการรับมือภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว มีดังนี้

     1. ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาภูเก็ต ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางวาด ขุมเหมืองสรรพสามิต และขุมเหมืองล็อคปาล์มนั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำดิบได้ลดลงมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาของพื้นที่โซนป่าตอง กะรน และกะตะ แต่ กปภ. ก็ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบรองรับไว้ โดยการเจรจาขอซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองเอกชนเพิ่มเติม คาดว่าอย่างมากที่สุด คือ อาจจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา

     2. ในพื้นที่บริการของสำนักงานประปากระบี่ จะมีเพียงพื้นที่บริการเหนือคลองเท่านั้นที่ปริมาณน้ำดิบได้ลดลงมาก แต่ กปภ. ก็มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกทรายบริเวณหน้าฝาย และวางท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำตลาดเก่า คาดว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงถึงขั้นแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา

     3. ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาพังงา ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำตกปากโตนและขุมเหมืองนั้น ขณะนี้เริ่มมีปัญหาปริมาณน้ำดิบลดลง แต่ กปภ. ก็ได้ทำฝายชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำ คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาภัยแล้ง

     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำดิบของ 3 จังหวัดท่องเที่ยวข้างต้นอย่างใกล้ชิด ใคร่ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นใจในระบบจ่ายน้ำประปาของ กปภ. ว่าทั้ง 3 สำนักงานประปาจะสามารถรับมือภัยแล้งครั้งนี้ได้เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเชิงนโยบายและเชิงบริหารจัดการไว้แล้ว นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ. ด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีการปันน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค ขอให้ติดต่อขอรับน้ำประปาฟรีได้ที่สำนักงานประปาในสังกัด กปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน