กปภ. เร่งติดตั้ง R.O.แก้ปัญหาสมุยวิกฤตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เร่งติดตั้ง R.O.แก้ปัญหาสมุยวิกฤตน้ำประปา

22 มีนาคม 2548


กปภ. เร่งติดตั้ง R.O.แก้ปัญหาสมุยวิกฤตน้ำประปา

    นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเกาะสมุย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยปริมาณน้ำดิบเข้าขั้นวิกฤติเนื่องจากแหล่งกักเก็บบนเกาะเหลือปริมาณน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปาได้เพียง 40 วัน ต้องเร่งติดตั้งระบบน้ำ R.O. เพื่อผลิตน้ำจืดเสริมน้ำประปาให้ทันท่วงที ยืนยันจะมีน้ำประปาจ่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพราะภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก้องโลกสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด วอนชาวเกาะร่วมผลักดันสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่แก้ปัญหาระยะกลาง

     นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 กปภ. เปิดเผยว่า จากการที่พื้นที่ท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ต้องประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงขึ้นทุกปี ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักงานประปาเกาะสมุยจะได้ปรับปรุงขยายแหล่งเก็บน้ำดิบสำรองถึง 2 แห่งเพื่อให้มีความจุเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำพรุหน้าเมือง จากขนาดความจุเดิม 480,000 ลบ.ม. เป็น 800,000 ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำพรุกระจูด จากขนาดความจุเดิม 250,000 ลบ.ม. เป็น 350,000 ลบ.ม.แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาได้ตลอดช่วงหน้าแล้งปี 2548 นี้ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา โดยปริมาณน้ำสำรองที่มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับการผลิตน้ำประปาได้อีกเพียง 40 วันเท่านั้น เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าปกติ ประกอบกับอากาศที่ร้อนมากทำให้น้ำดิบลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติด้วย

     ภาวการณ์ดังกล่าว สำนักงานประปาเกาะสมุยได้วางแผนยืดเวลาให้สามารถจ่ายบริการตามปกติและจะหลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำเป็นเวลาหรือหยุดจ่ายน้ำ โดยขณะนี้กำลังเร่งรัดการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล หรือระบบ R.O. ขนาดกำลังผลิต 2,500 ลบ.ม./วัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2548 เพื่อจะได้เชื่อมต่อระบบให้สำนักงานประปาเกาะสมุยมีน้ำประปาจ่ายบริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเพื่อมิให้นักท่องเที่ยวเกิดความลังเลหรือขาดความมั่นใจโดยเด็ดขาด

    อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาเกาะสมุยขอยืนยันว่า จะพยายามทุกวิถีทางให้ชาวเกาะสมุย มีน้ำประปาใช้ตามปกติ 24 ชั่วโมง จึงใคร่วิงวอนประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย และพื้นที่อื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งให้ช่วยกันประหยัดน้ำ และใช้น้ำอย่างมีการวางแผน ตลอดจนเตรียมภาชนะสำรองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ใคร่ขอให้ช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำด้วยการไม่ตัดต้นไม้ ทำลายป่า และทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำด้วย

    สำหรับแผนระยะกลางในอนาคตเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำอีกแห่งสำหรับชาวเกาะสมุยนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนเขตต้นน้ำชั้น 1A คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งของการมีแหล่งน้ำสำรองนี้ จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การระบายตะกอนของอ่างเก็บน้ำ มาตรการป้องกันปัญหาโรคภัยในระหว่างก่อสร้าง มาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำ มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ตลอดจนมาตรการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโดยด่วนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน