กปภ.ขานรับนโยบาย มท. 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ขานรับนโยบาย มท. 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

21 มีนาคม 2548


กปภ.ขานรับนโยบาย มท. 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มกำลังผลิตอีก 20% เพื่อขานรับนโยบายการให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบภัยแล้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

    นายนคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการภาค 4 รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า วิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กปภ. มีความตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ จึงมีมาตรการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยล่าสุดในจำนวนสำนักงานประปาทั่วประเทศทั้งหมด 225 แห่ง คงมีสำนักงานประปาเพียง 66 แห่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยการแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา (ยังไม่ถึงขั้นหยุดจ่ายน้ำ) เช่น ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนและกลาง ทั้งนี้ เพื่อยืดเวลาให้สามารถบริการได้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

    ในประเด็นที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการและกำชับให้ กปภ. พิจารณาเพิ่มกำลังผลิตอีก 20% เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในปี 2548 อย่างเต็มที่นั้น กปภ. ได้กำชับให้สำนักงานประปาในสังกัดที่มีศักยภาพให้เพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีก 20% เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการจ่ายน้ำแบบไม่คิดมูลค่าแก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทัพบก กรมทางหลวง เพื่อช่วยรับน้ำประปาไปแจกจ่าย ทั้งนี้ เพียงแต่ขอให้มีหนังสือแจ้งขอรับน้ำพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรทุกน้ำด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่าย

    สำหรับสำนักงานประปาที่มีน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ก็มีรถบรรทุกน้ำไปรับน้ำประปาจากสำนักงานประปาใกล้เคียงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้เตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลาและมีเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ให้รายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือประชาชนให้หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นระยะๆ

    นายนคร จิรเศวตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมของ กปภ. นั้น ในเขตพื้นที่บริการของ กปภ. ลูกค้ายังได้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดิม ยกเว้น 66 สำนักงานประปาซึ่งส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบนและกลาง ที่มีปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอจึงจำเป็นจะต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาเพื่อยืดเวลาให้มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งนี้ ส่วนสำนักงานประปาที่ไม่มีปัญหาน้ำดิบก็เพิ่มกำลังผลิตอีก 20% เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการ สิ่งที่ใคร่ขอวิงวอนอย่างยิ่งคือ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนได้โปรดใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อที่จะได้แบ่งปันน้ำให้แก่ผู้เดือดร้อนและเพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนของสังคมจนพ้นช่วงหน้าแล้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน