กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งภาคอีสาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งภาคอีสาน

17 มีนาคม 2548


กปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งภาคอีสาน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในภาคอีสาน ตามแนวทางการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เผยขณะนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น มีปริมาณน้ำจ่ายฟรีสูงถึง 80 ล้านลิตร อีกทั้งบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาแล้ว

    นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ภาวะภัยแล้งได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนั้น กปภ. ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับ ดังนั้น นอกจาก กปภ. จะต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานให้สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินให้แก่สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น เพื่อให้สำนักงานประปาในสังกัดจำนวน 15 แห่ง นำไปเร่งดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง เช่น การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำดิบ สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม หรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานประปาทุกแห่งเตรียมเก็บสำรองน้ำดิบไว้ในสระพักน้ำดิบตลอดเวลาอันเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่วิกฤติการณ์ภัยแล้งจะกินเวลานาน

    อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาชุมแพ สำนักงานประปากระนวน สำนักงานประปาพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานประปาจัตุรัส สำนักงานประปาหนองบัวแดง และสำนักงานประปาภูเขียว ได้ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว โดยบางแห่งมีความรุนแรงจนถึงขั้นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา คือ สำนักงานประปาชุมแพ สำนักงานประปาพยัคฆภูมิพิสัย และสำนักงานประปาหนองบัวแดง ทั้งนี้ ทุกสำนักงานประปาได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้ว ปัจจุบัน สำนักงานประปาดังกล่าวได้ให้บริการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ อบต. และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำน้ำประปาไปช่วยผู้ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วรวม 80 ล้านลิตร  

 
เลื่อนขึ้นข้างบน