สำนักงานประปาชลบุรีแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สำนักงานประปาชลบุรีแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ


สำนักงานประปาชลบุรีแจ้งเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำ

      สำนักงานประปาชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีและวันที่อ่านมาตรวัดน้ำ โดยพนักงานจะอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
       นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. ที่เน้นการให้บริการมีความกระชับรวดเร็วขึ้น สำนักงานประปาชลบุรีจึงจะดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีและวันที่อ่านมาตรวัดน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป ด้วยการจัดส่งพนักงานออกไปอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และมอบให้แก่ลูกค้าทันที โดยวิธีการนี้ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและจำนวนค่าน้ำที่จะต้องชำระได้ทันทีเช่นกัน สำหรับการชำระเงินมี 5 ช่องทาง คือ การชำระที่สำนักงานประปาชลบุรี ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น. นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาดังกล่าวไปชำระเงิน ณ จุดบริการที่สะดวกที่สุด คือ ร้าน 7-ELEVEN และร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”, ปั๊มน้ำมัน JET และร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “PAY POINT”, สำนักงานไปรษณีย์ที่มีป้าย PAY AT POST หรืออาจชำระเงินค่าน้ำประปาโดยการหักบัญชีผ่านธนาคาร โดยเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ละ 10 บาท
        นางสาวอรพิน อัศวนิก กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันเน้นความสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาและมีทางเลือกมากขึ้น สำนักงานประปาชลบุรีจึงได้ปรับปรุงรูปแบบการทำงานและการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น เช่น มีการนำ IT เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น มีการจัดการให้มีช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความสะดวกเช่นเดียวกับการชำระค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วขอให้ชำระเงินภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันการถูกระงับการจ่ายน้ำประปา นอกจากนี้ แต่ละครัวเรือนก็ควรจัดหาที่รับใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันใบแจ้งหนี้สูญหายด้วย ทั้งนี้ จะไม่มีพนักงานไปเก็บเงินที่บ้านลูกค้าต่อไป.

เลื่อนขึ้นข้างบน