กปภ.วางมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.วางมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กปภ.วางมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีที่อาจเกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ตามแนวทางการบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กรณีที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งนั้น ในส่วนของ กปภ. ได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานประปาในแต่ละพื้นที่กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะประสบปัญหาความแห้งแล้งสำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น และสำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี ได้ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ การให้บริการน้ำประปาฟรี รวมถึงการจัดรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ สำนักงานประปาแต่ละแห่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและวิธีการประหยัดน้ำ ตลอดจนการเก็บสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วย

    ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักงานประปาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป
   

เลื่อนขึ้นข้างบน