ป.อู่ทอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.อู่ทอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้


ป.อู่ทอง พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

      วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2548) กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย เทศบาลตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีประกาศให้พื้นที่ในเขต อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 59 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก
       นายนคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการภาค 4 กปภ. เปิดเผยว่าโครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนบริโภค  น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานประปาอู่ทองได้จ่ายน้ำประปาให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง
       ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นใจใมาตรฐานของน้ำประปายิ่งขึ้น กปภ. จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย และสามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกโดยตรง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปา และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
       ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาอู่ทองซึ่งเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 59 นี้จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ณ สวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง โดยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง ติดคูเมือง, ตลาดสดเทศบาล, หน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง มุมไปรษณีย์ และศาลเจ้าพ่อพระยาจักร บริเวณป้อมตำรวจ
       นายนคร จิรเศวตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาอู่ทอง มีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย  กปภ. จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้นี้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่นๆ อีกจนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย.

เลื่อนขึ้นข้างบน