กปภ. วางมาตรการภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. วางมาตรการภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้


กปภ. วางมาตรการภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รุกมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2548 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช   ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2548 ว่าอาจจะส่งผลกระทบให้สำนักงานประปาของพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาบริการให้แก่ประชาชน โดยสำนักงานประปาที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ได้แก่ ป.กาญจนดิษฐ์ ป.ชุมพร ป.หลังสวน ป.ระนอง ป.พังงา ป.ตะกั่วป่า ป.ท้ายเหมือง ป.กระบี่ ป.อ่าวลึก ป.ทุ่งสง ป.ปากพนัง ป.จันดี ป.ขนอม ป.หาดใหญ่ ป.สะเดา ป.นาทวี ป.สตูล ป.ตรัง  ป.ย่านตาขาว ป.ละงู ป.สุไหงโก-ลก และ ป.เบตง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. สามารถรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ กปภ. จึงรุกมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำหรือสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำดิบ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อสูบน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาสำหรับสถานีสูบน้ำแรงต่ำที่ไม่สามารถสูบน้ำได้ การซื้อที่ดินสำหรับขุดสระเก็บกักน้ำดิบ การวางท่อส่งน้ำดิบหรือนำน้ำประปาจากประปาอื่นไปสนับสนุน รวมทั้งการย้ายสถานีสูบน้ำแรงต่ำและสถานีผลิตน้ำไปยังบริเวณที่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสามารถผลิตน้ำประปาได้

    สำหรับพื้นที่ของเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและมักมีปัญหาน้ำดิบไม่พอเพียงสำหรับผลิตน้ำประปานั้น คาดว่าในปีนี้จะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอวิงวอนให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับน้ำประปาที่สำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการให้บริการ กปภ.ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ  "กรมทรัพย์ฯ-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ.ร่วมใจสู้ภัยแล้ง" ประจำปี 2548 โดย กปภ. จะให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่รถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค.

เลื่อนขึ้นข้างบน