กปภ.เร่งแผนฟื้นฟูระบบประปาจากวิบัติภัยสึนามิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เร่งแผนฟื้นฟูระบบประปาจากวิบัติภัยสึนามิ


กปภ.เร่งแผนฟื้นฟูระบบประปาจากวิบัติภัยสึนามิ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระดมพลเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์วิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้  รวมทั้งเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพลิกฟื้นความเสียหายของระบบผลิตและระบบจำหน่ายน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กปภ. ได้ระดมความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  การให้บริการน้ำประปาฟรี การจัดรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ การอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำสะอาดเพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ การนำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกจ่าย การสนับสนุนน้ำประปาและน้ำดื่มให้แก่รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการซ่อมแซมแนวท่อประปาและอุปกรณ์ประปาที่เสียหายภายในบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นอย่างดี

    นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการแก้ปัญหาระยะสั้นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งแก้ปัญหาระบบจ่ายน้ำของสำนักงานประปาภูเก็ต สำนักงานประปากระบี่ และสำนักงานประปาตะกั่วป่า ที่ได้รับความเสียหาย ในส่วนของบริเวณเขาหลักและบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้เตรียมการที่จะจ่ายน้ำเข้าหมู่บ้านของผู้ประสบภัยแบบถาวรให้แก่ชุมชนที่จะก่อสร้างใหม่จำนวน 5 แห่ง คือ บ้านพึ่ง(ภา)ยามยาก บริเวณน้ำตกช่องฟ้า, โรงเรียนบ้านปากวีป บริเวณน้ำตกปากวีป, บ้านบ่อหิน บริเวณน้ำตกบ่อหิน, บ้านบางม่วง และบ้านพรุเพรียว รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 หลังคาเรือน การแก้ปัญหาระยะยาวจะดำเนินการของบประมาณเพื่อสร้างระบบประปาถาวรที่มีกำลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม. เพื่อให้บริการจ่ายน้ำประปาบริเวณเขาหลักและบ้านทุ่งมะพร้าว พร้อมกับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบนพื้นที่สูงเขาหลัก 1 จุด และวางท่อเมนจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่เขาหลักทั้งหมด

    ทั้งนี้ กปภ. ยินดีจ่ายน้ำให้แก่หน่วยงานบรรเทาทุกข์โดยไม่คิดมูลค่า โดยสามารถประสานงานกับสำนักงานประปาในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานประปาภูเก็ต โทร. 076-321-515, สำนักงานประปาตะกั่วป่า โทร. 076-421-115 และสำนักงานประปาพังงา โทร. 076-412-156
   

เลื่อนขึ้นข้างบน