กปภ. ระดมมาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ภาคกลาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ระดมมาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ภาคกลาง


กปภ. ระดมมาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ภาคกลาง

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งปี 2548 ให้แก่พื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเตรียมของบประมาณ 22 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่สำนักงานประปาที่มีความเสี่ยง

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ กปภ.ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว โดยพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ประสบปัญหาปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำลดน้อยลงอย่างมาก คือ พื้นที่ของ ป.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด, ป.พิมาย อ.พิมาย , หน่วยบริการเมืองคง อ.คง และหน่วยบริการวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และพื้นที่ ป.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง กปภ. ได้ระดมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบและภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยได้เตรียมการก่อสร้างฝายทดน้ำและประสานงานกับกรมชลประทานในการปล่อยน้ำให้แก่การประปา การจัดหารถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำประปาไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  รวมทั้งของบประมาณ 22 ล้านบาท เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดประสบปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานประปาในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป.

เลื่อนขึ้นข้างบน