กปภ.พร้อมจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยคลื่นสึนามิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.พร้อมจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยคลื่นสึนามิ


กปภ.พร้อมจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยคลื่นสึนามิ

      กปภ.เผยผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ส่งผลสำนักงานประปาในพื้นที่ 3 แห่ง ประสบปัญหาท่อหาย
-แตกรั่ว แต่ยังคงจ่ายน้ำตามปกติ ระบุ หน่วยงานใดต้องการน้ำติดต่อขอรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง


      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยถึงผลกระทบจากเหตุการณ์
คลื่นสึนามิถล่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันว่า ในส่วนพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ.
มีสำนักงานประปาได้รับผลกระทบ 3 แห่ง คือ สำนักงานประปาภูเก็ต สำนักงานประปากระบี่ และสำนักงานประปา
ตะกั่วป่า จ.พังงา เนื่องจากท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเกิดสูญหาย และพบท่อแตกรั่วจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมโดยด่วน แต่เพื่อไม่ให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำต้องเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ สำนักงานประปาฯ
จึงยังคงจ่ายน้ำบริการตามปกติ แม้ว่าจะทำให้เกิดปัญหาน้ำสูญเสียตามเส้นท่อที่แตกรั่วเป็นปริมาณมาก

      สำหรับกรณีที่มีผู้แสดงความวิตกกังวลถึงคุณภาพของน้ำดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปาว่าอาจจะมีคุณสมบัติ
ไม่เหมาะสมนั้น กปภ.ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันสำนักงานประปาในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบนภูเขา
มาผลิตเป็นน้ำประปาจึงไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกตกค้าง ทั้งนี้ หากประชาชนได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปานั่นหมายถึง
น้ำประปามีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งประชาชนสามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้อย่างแน่นอน

      ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น นอกเหนือจากการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านกองทุน
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังได้สั่งการให้สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี
จัดน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 6,000 ขวดไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด และจัดรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน
ประจำอยู่ที่สำนักงานประปาภูเก็ต และสำนักงานประปาตะกั่วป่า เพื่อเสริมกับรถบรรทุกน้ำของหน่วยงาน
บรรเทาทุกข์ต่างๆ ในการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

      ทั้งนี้ กปภ.ยินดีจะจ่ายน้ำให้แก่หน่วยงานบรรเทาทุกข์โดยไม่คิดมูลค่า โดยหน่วยงานสามารถ
ประสานงานกับสำนักงานประปาในพื้นที่ได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์บริการประชาชน
Call Center กปภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1662 และศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 1567.

เลื่อนขึ้นข้างบน