กปภ. รับมือภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. รับมือภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กปภ. รับมือภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.ชัยภูมิ ขาดแคลนน้ำดิบอย่างหนัก และเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณพื้นที่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในพื้นที่หน่วยบริการคอนสวรรค์ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบมากที่สุด เนื่องจากลำน้ำกล่ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในปัจจุบันมีสภาพแห้งขอด แต่เนื่องด้วยลำน้ำดังกล่าวมีฝายกั้นน้ำเป็นช่วงๆ สำนักงานประปาแก้งคร้อจึงได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำชีมากักเก็บในลำน้ำกล่ำ ใกล้บริเวณโรงสูบน้ำดิบของหน่วยบริการคอนสวรรค์ สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว กปภ. จะได้วางแผนในการวางท่อส่งน้ำดิบจากแม่น้ำชี ไปยังโรงกรองน้ำคอนสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้อย่างถาวร

    สำหรับจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร หนองคาย และนครพนม มีหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ลดระดับลง แต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาแล้งปกติ ซึ่ง กปภ. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องคอยเฝ้าระวังตรวจสอบและรายงานปริมาณน้ำดิบเป็นประจำ รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินสำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับสำนักงานประปาที่ประสบปัญหา เช่น จัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองไว้ จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์บรรทุกน้ำและเครื่องจักร

    ทั้งนี้ ประชาชนทั้งที่เป็นลูกค้าและมิได้เป็นลูกค้าของ กปภ. หากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสะอาด สามารถติดต่อขอรับบริการน้ำฟรีได้จากสำนักงานประปาที่อยู่ใกล้เคียง โดยทำหนังสือถึงผู้จัดการประปา พร้อมแจ้งหมายเลขทะเบียนรถที่จะขอรับบริการน้ำเพื่อป้องกันการนำน้ำไปจำหน่าย สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการให้บริการนั้น กปภ. จะให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่รถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วย.

เลื่อนขึ้นข้างบน