ผู้ว่าการ กปภ. มุ่งบริการถูกใจลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าการ กปภ. มุ่งบริการถูกใจลูกค้า


ผู้ว่าการ กปภ. มุ่งบริการถูกใจลูกค้า

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบนโยบายบริหารงานแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ย้ำการสร้างทีมพลังร่วมเพื่อพัฒนา กปภ. ให้เป็นที่พึ่งของปวงชน ผู้บริหารและพนักงานพร้อมบริการให้ถูกใจลูกค้าในทุกพื้นที่ทุกเวลา

     นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กปภ.   เปิดเผยว่า  ดร. ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ ได้มอบนโยบายบริหารงานให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน กปภ. โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ กปภ. เป็นหน่วยงานชั้นนำ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป มีฐานะการเงินที่ดี และย้ำเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ ให้ช่วยกันสร้างทีมพลังร่วมเพื่อพัฒนา กปภ. ให้เป็นที่พึ่งของปวงชน ภายใต้การดำเนินงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ผู้บริหาร กปภ. ต้องพร้อมปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงการสร้างสรรค์ กปภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา

     นางสาวอรพิน อัศวนิก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรนั้น ผู้ว่าการฯ ได้เน้นถึงการมุ่งนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการให้บริการและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ประการคือ ด้านฐานะการเงิน ด้านการบริหารงานภายใน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า และด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ที่มีมาตรการต่าง ๆ สำหรับผลักดันให้ กปภ. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานในฐานะ “องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม” ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้ว่า กปภ. จะมีอุปสรรคที่สำคัญคือ อัตราค่าน้ำที่ไม่สะท้อนต้นทุน แต่เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน กปภ. ทุกคน จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป.

เลื่อนขึ้นข้างบน