กปภ. ร่วมกับกรมทรัพย์ฯ กปภ. กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 48 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมกับกรมทรัพย์ฯ กปภ. กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 48


กปภ. ร่วมกับกรมทรัพย์ฯ กปภ. กฟภ. ปตท. และกองทัพบก สู้ภัยแล้งปี 48

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้าร่วมโครงการ "กรมทรัพย์ฯ กฟภ. ปตท. กปภ. และ ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้งปี 2548 โดยจะสนับสนุนน้ำประปาให้กับโครงการฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

     นายทศพล  ทิพรส ที่ปรึกษา กปภ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น     ในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.2548 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายจังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศว่า ในฐานะที่ กปภ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับ โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสำหรับปีนี้ไว้ให้กับสำนักงานประปา 225 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ในกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน ได้แก่ การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม หรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งได้กำชับให้สำนักงานประปาทุกแห่งเตรียมเก็บสำรองน้ำดิบไว้ในสระพักน้ำดิบตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่อาจเกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง โดยประชาชนสามารถทำหนังสือถึงผู้จัดการเพื่อติดต่อขอรับบริการน้ำฟรีได้จากสำนักงานประปาที่อยู่ใกล้เคียง

    สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการให้บริการ กปภ. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ   กรมทรัพย์ฯ  กฟภ.  ปตท.  กปภ.  ทบ. ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2548 โดย กปภ. จะให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่รถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้จะแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่าง 5 หน่วยงาน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง 211-213 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก.

เลื่อนขึ้นข้างบน