กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเรื่อง Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเรื่อง Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia


กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเรื่อง Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia

   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเรื่อง Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2547

   นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กิจการวิสาหกิจ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า  ดร. ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “Achieving Full Cost Recovery for Water Utilities in Southeast Asia”  ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กทม. ซึ่งงานนี้ กปภ. ร่วมกับ U.S. - Asia Environment Partnership (US-AEP) และ SEAWUN จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2547 โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสำรวจต้นทุนค่าน้ำที่ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการประปา รวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถและความพึงพอใจในการจ่ายค่าน้ำประปาของประชาชน ทั้งนี้ พบว่าการให้บริการด้านน้ำประปาในฐานะที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศไทยยังคงมีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตและดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ลักษณะการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน สภาวะด้านการเงิน การเมือง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการคิดอัตราต้นทุนค่าน้ำและค่าดำเนินการที่แท้จริงทั้งหมด โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการอภิปรายในประเด็น ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การคิดต้นทุนค่าน้ำของแต่ละประเทศในภาพรวม การคิดต้นทุนค่าน้ำโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น อนึ่ง การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านน้ำประปาที่จะร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการกำหนดต้นทุนค่าน้ำที่แท้จริงและศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายค่าน้ำประปาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตน้ำประปาตามหลักสากลเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง.

เลื่อนขึ้นข้างบน