ภาคเหนือน้ำดิบลด กปภ.วอนใช้น้ำอย่างประหยัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ภาคเหนือน้ำดิบลด กปภ.วอนใช้น้ำอย่างประหยัด


ภาคเหนือน้ำดิบลด กปภ.วอนใช้น้ำอย่างประหยัด

       กปภ.เผยผลกระทบจากภัยแล้ง ภาคเหนือน้ำต้นทุนลด ส่งผลผลิตน้ำประปาได้น้อยลง โดยเฉพาะที่ จ.เพชรบูรณ์ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา และอีกหลายพื้นที่ต้องลดแรงดันน้ำ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

       ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาของ กปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือว่า ในฤดูแล้งทุกปีภาคเหนือจะเผชิญปัญหาแล้งซ้ำซาก คือแหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่ที่ กปภ.ใช้ผลิตเป็นน้ำประปามีปริมาณน้ำต้นทุนลดลง ส่งผลให้สำนักงานประปาหลายพื้นที่ผลิตน้ำประปาได้น้อยลงด้วย โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบมากที่สุด คือ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบสำคัญของจังหวัดคืออ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงมีปริมาณน้ำลดลงมาก ทำให้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ต้องบรรเทาปัญหาด้วยการเปิดจ่ายน้ำบริการให้แก่ลูกค้าเป็นเวลา ควบคู่กับการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักมาเสริมวันละ 250 ลูกบาศก์เมตร สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว กปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเฉลียงรัตน์ให้เป็นแหล่งน้ำดิบแหล่งใหม่ และจะวางท่อรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตรมาถึงโรงผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาเพชรบูรณ์  ทั้งนี้ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ จ.เพชรบูรณ์ก็จะไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้งอีก
      สำหรับพื้นที่จังหวัดอื่นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ (อ.เมือง, อ.ฮอด, อ.แม่ริม, อ.แม่แตง, อ.ฝาง) จ.แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง) จ.ลำพูน (อ.เมือง, อ.บ้านโฮ่ง) จ.ลำปาง (อ.เถิน) จ.แพร่ (อ.ท่าวังผา) จ.เชียงราย (อ.แม่สาย, อ.พาน, อ.แม่ขะจาน) แต่สถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าที่ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานประปาจึงยังคงสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ เพียงแต่จะลดแรงดันน้ำลงบางส่วน เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำกระจายไปยังพื้นที่บริการได้อย่างทั่วถึง
      จากมาตรการดังกล่าว อาจทำให้บางพื้นที่บริการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สูงมีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับน้ำประปาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 หรือที่สำนักงานประปาในสังกัด กปภ.ทุกแห่ง ทั้งนี้ กปภ.ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อที่จะได้ยืดเวลาให้มีน้ำสะอาดใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย.

เลื่อนขึ้นข้างบน