กปภ.รักษาแชมป์ดีเด่นเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปี 2547 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.รักษาแชมป์ดีเด่นเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปี 2547


กปภ.รักษาแชมป์ดีเด่นเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปี 2547

      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นตัวแทนองค์กรรับโล่ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามแผน โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2547 ประเภทกลุ่มที่ได้รับงบลงทุนสูงกว่า 1 พันล้านบาท

       นายไพศาล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2547) ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่งจัดขึ้นที่กรมบัญชีกลาง และรับโล่จากนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ กปภ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิผล โดยสามารถเร่งรัดการขยายงานเพื่อบริการสังคมตามแผนงาน จนมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในระดับดีเด่น ประเภทกลุ่มที่ได้รับงบลงทุนสูงกว่า 1 พันล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2547
      ทั้งนี้ กปภ.ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 1,720 ล้านบาท จากจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.02 โดยถือเป็นปีที่ 2 ที่ กปภ.ได้รับรางวัลเบิกจ่ายงบประมาณดีเด่นจากกระทรวงการคลัง.

เลื่อนขึ้นข้างบน