ดึงงบ 48 ล้านเร่งขยายระบบประปาให้ชาวขลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดึงงบ 48 ล้านเร่งขยายระบบประปาให้ชาวขลุง


ดึงงบ 48 ล้านเร่งขยายระบบประปาให้ชาวขลุง

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดสรรเงิน 48 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2548 เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาขลุง จ.จันทบุรี รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองในแหล่ง "เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ" ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า จ.จันทบุรี แม้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศเฉกเช่นเดียวกับ จ.ชลบุรี แต่ก็เป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญเติบโตรวดเร็วมากเพราะเป็นแหล่งเหมืองพลอยและแหล่งผลไม้ที่มีชื่อหลากหลายชนิด ปัจจุบันสำนักงานประปาขลุงซึ่งรับผิดชอบจ่ายน้ำให้แก่ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองขลุงและชุมชนรอบนอกเริ่มเผชิญปัญหาน้ำดิบและกำลังผลิตไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2548 นี้ กปภ. จึงจัดสรรเงิน 48 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงใน 3 ด้าน คือ ด้านระบบน้ำดิบ จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบจากคลองตรอกนอง-สำนักงานประปาขลุง และก่อสร้างถังแบ่งน้ำดิบบริเวณสำนักงาน ด้านระบบผลิต จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตประปาจากเดิมที่มีกำลังผลิต 3,360 ลบ.ม./วัน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 7,200 ลบ.ม/วัน และ ด้านระบบจ่ายน้ำ จะปรับปรุงขยายโรงสูบน้ำแรงสูง รวมทั้งปรับเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำและวางท่อใหม่ขนาดต่าง ๆ ในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง ความยาวรวม 7,000 เมตร ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอและรองรับความเติบโตของชุมชนเมือง
      อนึ่ง การก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตประปาของสำนักงานประปาขลุงนี้ จะมีการประกวดราคาภายในปลายปี 2547 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณกลางปี 2548 คาดว่าในปี 2550 ชาวอำเภอขลุง จ.จันทบุรี จะมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ.

เลื่อนขึ้นข้างบน