ประกาศสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกาศวันที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือกและเลขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกาศวันที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือกและเลขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4


ประกาศสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกาศวันที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือกและเลขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4

ประกาศสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา
เลขที่ ปปข.5/05/2547
เรื่อง ประกาศวันที่สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือกและเลขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4
----------------------------------------------         ตามอนุมัติผู้ว่าการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2547 ให้สำนักงานการประปาเขต 5 สงขลา ดำเนินการสรรหาพนักงานจากบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอำนวยการ สำนักงานประปาสตูล สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือกและการบรรจุพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2525 นั้น

         เพื่อให้เป็นไปตามอนุมัติของผู้ว่าการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา จึงประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

         1. วันที่สอบคัดเลือก  สำนักงานการประปาเขต 5 สงขลา จะทำการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2547
              - เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบวิชาความรู้ทั่วไป
              - เวลา 10.15 - 12.15 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง
         2. สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
         3. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
                   3.1 วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคมศึกษา กฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (100 คะแนน)
                   3.2 วิชาเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ (200 คะแนน)
                   3.3 สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาท่วงทีวาจา บุคคลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ (100 คะแนน)
         ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ข้อ 3.2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ หลังจากได้สอบข้อเขียนแล้วประมาณ 5 วัน ณ สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา และต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการสอบคัดเลือกได้
         4. รายชื่อและเลขที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
                   เลขที่ 1 นางปรีดา  แคยิหวา
                   เลขที่ 2 นางสาวขนัญญา  จินตนะ
                   เลขที่ 3 นางสาวภัทราภรณ์  เส็นโกบ
                   เลขที่ 4 นางสุภาพร   พุทธิสาร
                   เลขที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีศรุตดีน   บิลังโหลด
                   เลขที่ 6 นางสุดารัตน์   อุมายี

ประกาศ  ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2547

(นายวินัย  ณัฐศาสตร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 5 สงขลา


เลื่อนขึ้นข้างบน